Obchodní podmínky lidskou řečí

Potvrzením objednávky, podepisujete smlouvu o dodání služeb.

My se v ní zavazujeme, že dodáme služby ve stanovený čas a kvalitě. Pokud služby do stanoveného času nedodáme, nebo vám nedáme vědět alespoň 12 hodin předem o změně termínu z naší strany, dostanete slevu 50 procent z objednávky. Dodáme-li služby jiné, než je uvedeno v objednávce, nebo budou dodané služby zjevně nedostatečné, uděláme celou objednávku znovu na vlastní náklady, nebo vám vrátíme peníze.

Vy se zavazujete, že nemovitost bude předem připravena a uklizena. Zavazujete se, také že fakturu za služby po jejím obdržení uhradíte v plné výši a bez prodlení (platební kartou přes platební bránu nebo bankovním převodem). Rezervaci můžete změnit bezplatně kdykoliv alespoň 2 hodin předem. Zrušíte-li rezervaci méně než 2 hodin předem, naúčtujeme vám storno poplatek 500 Kč. Pokud nás necháte bez omluvy čekat déle než 30 minut po začátku dohodnutého času, zrušíme objednávku se storno poplatkem 1500 Kč. Budete-li chtít vystavit fakturu firmu, vzniká vám povinnost odvést DPH.

Fotografie nebo jiné námi dodané materiály můžete užívat pro soukromé účely nebo pro účely prodeje či pronájmu dané nemovitosti. Poskytnutí třetím stranám je možné pouze za stejným účelem. Prodej nebo užívaní mimo vyhrazený účel je bez svolení zakázán a jeho porušení se řídí autorským zákonem. Vyhrazujeme si právo zveřejnit fotografie a jiné materiály na našem webu a sociálních sítích. Pokud s tím nebudete souhlasit, můžete požádat o stažení.

Všeobecné obchodní podmínky

  1. Všeobecné obchodní podmínky
   1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) služby Homeform se vztahují na všechny služby poskytované na webu www.homeform.cz/sluzby. Poskytovatelem služeb je Jakub Kriš – tototu studio se sídlem Lomnická 2, 08005, Prešov, Slovensko, zapsaný u Okresního úřadu Prešov, Číslo živnostenského rejstříku: 750-44146 (dále jen “Homeform”)
   2. Uzavření smlouvy je stvrzeno souhlasem zákazníka (dále jen zákazník) s VOP. Souhlas zákazník provede při objednání služeb přes objednávkový formulář na webu Homeform.
  2. Úprava právních vztahů
   1. Smluvní vztahy mezi Homeform a zákazníkem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. a o spotřebitelských smlouvách podle § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
   2. V případě zákazníků, kteří jsou podnikatelskými subjekty s platným IČ, se tyto vztahy řídí příslušnými ustanoveními zákona.
  3. Uzavření smlouvy
   1. K uzavření smlouvy dochází při objednávce služeb prostřednictvím webu Homeform okamžikem potvrzení objednávky zákazníkovi, nebo písemně, stvrzeno podpisem.
   2. Aktuální nabídka cen a služeb je k dispozici na webu www.homeform.cz/objednat.
   3. Smlouva uzavřená písemnou formou, může upravovat jednotlivé podmínky VOP (cena, služba, doba dodání) a mít před VOP přednost. Smluvně neřešené otázky se řídí těmito VOP.
   4. Homeform je oprávněn odmítnou objednávku, která obsahuje neúplné či neurčité údaje o zákazníkovi, nebo není učiněna v souladu s těmito VOP. Dále tehdy pokud by jejím splněním zhotovitel porušil platné právní předpisy, její plnění by bylo v rozporu s etikou a morálkou nebo by její splnění bylo jiným způsobem neslučitelné s filozofií zhotovitele.
  4. Předmět plnění
   1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb, které jsou specifikované v VOP, písemné smlouvě, nebo v objednávce zákazníka potvrzené Homeform.
   2. Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Neakceptováním platných VOP Homeform či jejich akceptováním zákazníkem s výhradou nedochází k uzavření smlouvy.
   3. Předmětem plnění se rozumí poskytnutí služeb souvisejících s prezentací nemovitostí určených k prodeji či pronájmu.
   4. Fotografování bytů bude trvat v rozmezí 1-2 hodiny. V každé místnosti budou vytvořeny 1-2 prostorových fotografií, několik detailů, fotografii okolí. V případě bytu 1+1 bude minimum 6 fotografií a maximum dvojnásobek (pro výpočet minimálního počtu fotografií nemovitosti platí pravidlo za každý další pokoj 1 fotografie) Fotografie budou doručeny do 48 hodin v JPG formátu online (email s odkazem na stažení).
   5. Fotografování domů bude trvat v rozmezí 1,5-3 hodiny. V každé místnosti budou vytvořeny 1-2 prostorové fotografie, několik detailů, fotografii okolí, zahrady, fasády. V případe domu 3+1 bude minimum 10 fotografií a maximum dvojnásobek (pro výpočet minimálního počtu fotografií nemovitosti platí pravidlo za každý další pokoj 1 fotografii). Fotografie budou doručeny do 48 hodin v JPG formátu online (email s odkazem na stažení).
   6. U fotografování bytů a domů jsou počty fotografií pouze orientační. Jejich výsledný počet se odvíjí od specifik dané nemovitosti. Výsledný počet dodaných fotografií určuje Homeform. Při nedodání minimálního počtu fotografií (dle velikosti nemovitosti) má zákazník právo odstoupit od smlouvy.
   7. Fotografování domu při západu slunce (exteriéru, nebo interiéru) bude trvat přibližně 2 hodiny. Výsledná fotografie bude doručena do 48 hodin v JPG formátu online (email s odkazem na stažení).
   8. Zaměření půdorysu bude trvat v rozmezí 0,5-2 hodiny. Bude vytvořen jeden přehledný půdorys, který bude obsahovat všechny potřebné informace, včetně základních údajů o nemovitosti. Půdorys bude doručen do 48 hodin v JPG formátu online (email s odkazem na stažení).
   9. Za data vzniklá zaměřením nemovitosti Homeform nenese odpovědnost v případě jejich užití pro stavební nebo jinou činnost, která by z nich vycházela. Jsou určena pouze pro vytvoření představy o prostoru.
   10. Získaní dat pro zveřejnění inzerátu bude trvat přibližně 30 minut. Inzerát bude uveřejněn do 48 hodin. Odkaz na inzerát bude zaslán zákazníkovi emailem. Inzerát má platnost 1 měsíc od zveřejnění. Inzerát bude zveřejněn na webech www.sreality.cz, www.bazos.cz.
   11. Získaní dat po vytvoření webové stránky bude trvat 3-4 hodiny. V čase je zahrnuto pořízení dodatečných fotografií a získaní podkladů pro texty. Odkaz na hotovou webovou stránku bude doručena do 5 dnů emailem. Webová stránka bude zveřejněna na adrese www.ukazbarak.cz/*vasdum*
   12. Přístup k editaci inzerátu na inzertních portálech nebo do administračního systému webových stránek Homeform neposkytuje. Editace provádí pouze Homeform na požadavek zákazníka.
   13. Neupravené fotografie (taky digitální negativy), needitovaná stopáž nebo jiná data, které nejsou součástí předmětu plnění Homeform neposkytuje.
   14. Před dodáním zakázky může zákazník požadovat případné úpravy – první požadavek na úpravy je vždy v ceně. Další požadavky jsou za poplatek 500,- Kč/1 hodina a přiměřené prodlužují čas dodání zakázky.
  5. Cena předmětu plnění, doba její platnosti a způsob platby
   1. Cena poskytovaných služeb je stanovena na webu www.homeform/objednat nebo v písemné smlouvě a je vždy zákazníkovi předem sdělena při rezervaci i potvrzení objednávky.
   2. Cena plnění zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku poskytnutí služeb specifikovaných v objednávce. Pokud si zákazník vyžádá změny v poskytnuté službě bude tato cena po oboustranné dohodě změněna.
   3. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za služby v plné výši dle smluvené ceny před obdržením předmětu plnění převodem na účet Homeform, nebo platbou online (přes platební bránu).
   4. Zákazník a Homeform si mohou domluvit také jiný způsob hrazení celkové ceny předmětu plnění, než je uvedený v čl. 5 odst. 3 VOP.
   5. Po obdržení platby bude zákazníkovy vystaven daňový doklad.
   6. V případe nedodání služeb ze strany Homeform, bude zákazníkovi vrácena cena za služby v plné výši.
  6. Práva a povinnosti Homeform
   1. Není-li dohodnuto jinak, Homeform poskytne služby v kvalitě obdobné jak je uvedeno na webu www.homeform.cz a v souladu s nabídkou Homeform platnou v den uzavření smlouvy či potvrzení objednávky.
   2. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP, nebo uzavřením smlouvy, dává zákazník zároveň Homeform a všem s ním propojeným osobám právo využívat vybrané fotografie zákazníka za účelem jejich zpracování, resp. splnění smlouvy.
   3. Homeform si vyhrazuje právo bezplatně použít výběr fotografií na svých webových stránkách, sociálních sítích a tiskovinách jako ukázku své práce nebo pro účely propagace svých služeb a to bez předchozího výslovného písemného souhlasu zákazníka. Tento souhlas (považován dle § 85 zákona 89/2012 Sb.) je udělen na základě souhlasu s VOP. Homeform se zavazuje o užití fotografií předem v přiměřené době zákazníka informovat. Zákaz užití výběru fotografií je možno vymínit v písemné smlouvě či v jiné písemné komunikaci.
   4. Homeform se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě nebo v potvrzené objednávce v dané lhůtě a za podmínek stanovených v platné nabídce.
   5. Homeform si vyhrazuje právo po předchozím oznámení zákazníkovi z velmi závažných důvodů změnit termín (datum i čas) dodání služeb. Za dobu přiměřenou k oznámení změny termínu se považuje nejméně 12 hodin před plánovaným časem konání.
   6. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání Homeform v plnění smluvních závazků, má Homeform právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je Homeform povinen zákazníka informovat. Ani v jediném případě nenese Homeform odpovědnost za vzniklé škody.
   7. Homeform si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla a po předchozím oznámení objednateli bez povinnosti uhradit jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zákazníka
  7. Práva a povinnosti zákazníka
   1. Zákazník má právo požádat o odstranění fotografie z webových a jiných stránek, pokud je jejich správcem Homeform. Může tak požádat bez udání důvodu.
   2. Zákazník je povinen informovat Homeform o nedostupnosti, nebo o změně emailové adresy nebo telefonního čísla, které slouží ke vzájemné komunikaci.
   3. Zákazník je povinen sdělit Homeform veškeré informace potřebné k bezproblémovému zhotovení objednávky.
   4. Zákazník je povinen zabezpečit aby byla nemovitost před příjezdem pracovníka Homeform uvedena do stavu vhodného k focení (uklizený interiér nebo exteriér bez znatelně viditelných známek špíny, prachu).
  8. Jiná ujednání stran
   1. Úroveň zpracování retuší je stanovena Homeform.
   2. Zákazníkovi je udělena licence k užití díla (nikoliv autorská práva) ke všem dílům vzniklým podle smlouvy pouze pro účely prodeje nebo pronájmu nemovitosti a pro soukromé využití. Práva pro komerční využívání (užití licence k dílu pro komerční užití) jsou součástí jiných smluv a není je možné nabýt jinak než výslovným písemným souhlasem Homeform s přesným určením rozsahu a doby trvání práv. Komerční použití díla bez souhlasu majitele komerčních práv (resp. zhotovitele) zakládá nárok Homeform na smluvní pokutu v maximální výši 250000 CZK.
   3. Zákazník nenabýva vlastnická práva k digitálním negativům.
   4. Slevy a akční ceny nelze kombinovat, pokud není uvedeno nebo stranami dohodnuto jinak.
   5. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou Homeform akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou lhůtu pro dodání služeb. V případě přijetí požadované změny ze strany zákazníka je zákazník upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky. Pokud zákazník novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně smlouvy a zákazník má právo od smlouvy bezodkladně odstoupit. V případě, že změny smlouvy požadované zákazníkem nebudou ze strany Homeform akceptovány a požadovaná změna nebude přijata, má zákazník právo bezodkladně od smlouvy odstoupit. O využití práva odstoupení od smlouvy je zákazník povinen neprodleně písemně informovat Homeform. V obou výše uvedených případech Homeform vrátí zákazníkovi již zaplacenou sumu. Má však nárok na náhradu nezbytných nákladů, které mu již v souvislosti se smlouvou vznikly.
   6. Zákazník dává souhlas Homeform uchovávat všechny retušované i neretušované fotografie na datových nosičích Homeform k archivaci a možným následným úpravám dle zadání zákazníka či se souhlasem zákazníka i samotným zhotovitelem pro vlastní účely až do písemného odvolání souhlasu zákazníka.
   7. Homeform dodává zákazníkovi obrazové materiály ve formátu JPG, pokud nebylo předem ujednáno jinak. Fotografie jsou dodávány pouze v digitální podobě (k online stáhnutí), pokud nebylo předem ujednáno jinak. Vytvoření inzerce a webu nezadává zákazníkovi právo na přístup do uživatelského rozhraní, pokud nebylo předem ujednáno jinak.
  9. Záruční doba, práva a plnění z odpovědnosti za vady, reklamační řád
   1. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník osobně, nebo prostřednictvím emailu, telefonu. Reklamace vad díla musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí foto-zakázky, tj. v záruční době.
   2. Záruční doba počíná běžet ode dne odeslání vyhotovené zákazky.
   3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či mailovou zprávou).
   4. Homeform je povinen vydat potvrzení zákazníkovi o tom, kdy zákazník právo vyplývající z vad díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace.
   5. Pro zákazníky, kteří jsou podnikateli a kteří ve vztahu k Homeform vystupují v rámci obchodního závazkového vztahu, platí také ustanovení týkající se vad díla a způsobu uplatňování nároků z vad uvedená v občanském zákoníku 89/2012 Sb.
   6. Při nedodržení doby sjednané pro zhotovení zakázky, bude zákazníkovi poskytnuta 50% sleva z ceny předmětu plnění.
   7. V případě oznámení změny termínu dodání služeb a změny termínu méně než 12h předem získá zákazník jako kompenzaci 50% slevu z ceny předmětu plnění.
   8. Jestliže Homeform provede dílo odlišně od přesně specifikované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, provede zdarma dílo znovu tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka.
  10. Omezení vyplývající z použité technologie a prostředí
   1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie (například drobná neostrost, odlesky, kontury apod.) nejsou důvodem pro reklamaci.
   2. Homeform věnuje maximální odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie zpracovávat pomocí DTP metod (DTP metody jsou grafické úpravy fotografií jako retuš, změna jasu, kontrastu, saturace, barevnosti i ostrosti)
   3. Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý prostor je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Nespokojenost s tím v žádném případě není důvodem pro reklamaci.
   4. Nepořádek, špína, prach nezakláda nárok na grafické upravy.
  11. Dárky a Bonusy
   1. Za Dárky a Bonusy jsou považovány takové služby a zboží, které zákazník obdrží bezúplatně nebo jsou jako Bonus označeny.
   2. Dárky a Bonusy jsou speciální nabídky platné v určitém časovém úseku, k určitým službám či pro určitou vymezenou skupinu zákazníků. Zákazníci, jejichž zakázky nesplňují určená kritéria, nemají na Dárky a Bonusy nárok.
   3. Dárky a bonusy nelze soudně vymáhat.
   4. V případě, že zákazník Dárky a Bonusy nepřevezme, nemá nárok na vyplacení náhradní částky v hotovosti ani na zápočet vůči dlužné částce či jiné plnění.
  12. Odstoupení od smlouvy
   1. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v článku 8 odstavce e. VOP.
   2. Odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeným v článku 4 odstavce d. je možno odstoupit jen při zjevném nepoměru mezi udávaným počtem fotografií v balíčku a počtem fotografií dodaných.
   3. V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku zákazník není oprávněn (kromě výslovně sjednaných případů) od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, a to s ohledem na ustanovení § 1837 písm. d) zákona 89/2012 Sb., tj. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu.
   4. V případě zákazníka nepodnikatele je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Homeform má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v článku 13 VOP.
   5. Zákazník nepodnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže Homeform neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.
   6. V případě zákazníků podnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ustanovení občanského zákoníku (89/2012 Sb.). Homeform má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v článku 13 VOP.
   7. Homeform je oprávněn mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy pokud zákazník poruší článek 7, odstavec b. C. VOP a taky v případe když zákazník neuhradí cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve lhůtách stanovených v článku 5 VOP.
  13. Storno poplatky
   1. Storno služeb, nebo-li vypovězení smlouvy je možné bezplatně nejpozději 2h před dohodnutým časem dodání služeb. Je možná rezervace jiného termínu.
   2. Pokud je storno vykonáno méně než 2 hodin před dohodnutým časem dodání služeb, je Homeform oprávněn účtovat si 500 Kč jako stornovací poplatek.
   3. Neumožní-li zákazník Homeform vstup do dané nemovitosti do 30 minut po sjednaném termínu zahájení dodávky služeb, není Homeform povinen poskytnout tyto služby a je oprávněn účtovat si stornovací poplatek 1500 Kč.
  14. Závěrečná ustanovení
   1. Tyto VOP jsou veřejně přístupné na adrese www.homeform.cz/obchodni-podminky/
   2. Uzavřením smlouvy dle těchto VOP/ odesláním objednávky / uhrazením zálohy zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou Homeform, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá. Zároveň zákazník potvrzuje, že si není vědom žádných obtíží, které by znemožňovaly součinnost při fotografování.
   3. Homeform si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách www.homeform.cz. Změny v těchto VOP u zakázek probíhajících (tj. v mezidobí od uzavření smlouvy do předání hotového díla) se řídí VOP platnými v dané mezidobí.
   4. Tyto VOP a reklamační řád Homeform nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2017
   5. V případě, že některé ustanovení těchto VOP a v nich obsaženého reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

  Daňové údaje:

  IČO: 47975725

  DIČ: 1081314894

  IČ DPH: SK1081314894

  Bankovní účet:

  Fio banka, a.s.

  Číslo účtu: 2700689872/2010

  IBAN: SK8883300000002700689872